Ring Magazine FOTY 1997 Belt, Holyfield

Ring Magazine FOTY 1997 Belt, Holyfield

Belts

WBC belt signed by Joe Frazier

WBC belt signed by Joe Frazier

Belts